Wyniki ankiety: GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - ankieta dla mieszkańców miasta Jordanów

 • 1 strona

 • Szanowni Państwo,
  poniższa ankieta służy poznaniu Państwa opinii i jest anonimowa. Bardzo prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi. Pozwolą one Urzędowi Miasta przygotować Program Rewitalizacji, dzięki któremu będzie można zmienić wskazane przez mieszkańców miejsca Jordanowa oraz rozwiązać ważne problemy żyjących tu ludzi.
  To mieszkańcy powinni decydować o tym, jak pozyskane przez miasto środki, będą wydatkowane na rzecz zmian w mieście. Chcemy wiedzieć co i gdzie, zdaniem mieszkańców, należy zmienić.
  W związku z powyższym prosimy Państwa o wypełnienie ankiety.
 • 1. PŁEĆ

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  68,40%
  171
  mężczyzna
   
  31,60%
  79
  Wypełnienia: 250
 • 2. WIEK

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  15-24 lata
   
  22,71%
  57
  25-34 lata
   
  32,67%
  82
  35-49 lat
   
  22,71%
  57
  50-64 lata
   
  19,52%
  49
  65 lat i więcej
   
  2,39%
  6
  Wypełnienia: 251
 • 3. MIESZKAM W JORDANOWIE

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  od urodzenia
   
  66,93%
  168
  powyżej 30 lat
   
  11,16%
  28
  30-15 lat
   
  5,58%
  14
  15-5 lat
   
  9,96%
  25
  krócej niż 5 lat
   
  6,37%
  16
  Wypełnienia: 251
 • 2 strona

 • 4. Proszę wskazać jakich miejsc, Pana/Pani zdaniem, brakuje w Jordanowie.

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Przygotowanych miejsc spacerowych do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców
   
  74,10%
  186
  Placówek opiekuńczych dla dzieci (przedszkole, żłobek)
   
  7,17%
  18
  Miejsc dla młodzieży (konstruktywne spędzanie czasu wolnego)
   
  70,12%
  176
  Placówek opiekuńczych dla seniorów
   
  16,73%
  42
  Specjalistycznych poradni
   
  36,25%
  91
  Lokali gastronomicznych
   
  30,68%
  77
  Inne, jakie?
   
  8,76%
  Wypełnienia: 251
 • 5. Dla jakich grup społecznych brakuje miejsc, w których mogą spędzać czas wolny?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Dzieci w wieku przedszkolnym
   
  16,40%
  41
  Dzieci ze szkoły podstawowej
   
  20,40%
  51
  Młodzież ze szkół ponadpodstawowych
   
  49,20%
  123
  Młodzi ludzie po zakończeniu edukacji
   
  53,20%
  133
  Rodziny z dziećmi
   
  58,00%
  145
  Osoby niepełnosprawne
   
  17,20%
  43
  Seniorzy
   
  13,20%
  33
  Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne np. hobbyści, chór
   
  8,40%
  21
  Wypełnienia: 250
 • 6. Dla jakich grup społecznych nie istnieje oferta spędzania czasu wolnego lub jest zdecydowanie niewystarczająca?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Dzieci w wieku przedszkolnym
   
  14,52%
  36
  Dzieci ze szkoły podstawowej
   
  16,53%
  41
  Młodzież ze szkół ponadpodstawowych
   
  41,13%
  102
  Młodzi ludzie po zakończeniu edukacji
   
  55,24%
  137
  Rodziny z dziećmi
   
  52,82%
  131
  Osoby niepełnosprawne
   
  20,97%
  52
  Seniorzy
   
  14,92%
  37
  Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne np. hobbyści, chór
   
  8,06%
  20
  Wypełnienia: 248
 • 3 strona

 • 7. Proszę wskazać jakie problemy, związane z jakością życia, odczuwają mieszkańcy Jordanowa.

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zły stan dróg i chodników
   
  78,26%
  198
  zanieczyszczone ulice, trawniki
   
  26,88%
  68
  zły stan techniczny budynków publicznych
   
  13,44%
  34
  niezadawalający stan techniczny budynków mieszkaniowych
   
  6,72%
  17
  zaniedbane obiekty rekreacyjne i sportowe
   
  36,36%
  92
  zanieczyszczone powietrze
   
  26,88%
  68
  brak przestrzeni wspólnych dla mieszkańców osiedli (podwórek)
   
  20,16%
  51
  zły stan przestrzeni wspólnych dla mieszkańców osiedli (podwórek)
   
  12,65%
  32
  niedostosowanie przestrzeni miasta do osób ze specjalnymi potrzebami np. brak pochylni dla wózków, niskich krawężników, wind
   
  37,94%
  96
  złe rozmieszczenie przystanków autobusowych
   
  5,53%
  14
  dzikie wysypiska
   
  34,39%
  87
  zdewastowane i opuszczone tereny poprzemysłowe / pokolejowe
   
  20,55%
  52
  zdewastowane/zaniedbane obszary przyrodnicze (w przeszłości - atrakcje turystycznie)
   
  26,09%
  66
  zaniedbana estetyka przestrzeni miejskiej (ład architektoniczny miasta), w tym małej architektury (np. ławki, kioski, śmietniki)
   
  43,48%
  110
  inne, jakie?
   
  13,04%
  Wypełnienia: 253
 • 8. Główne problemy społeczne mieszkańców miasta to:

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Brak integracji lokalnej społeczności
   
  38,98%
  99
  Brak możliwości zapewnienia opieki osobom zależnym (małe dzieci, starsi, niepełnosprawni)
   
  22,44%
  57
  Niskie płace powodujące zubożenie społeczeństwa
   
  43,70%
  111
  Wandalizm, chuligaństwo
   
  20,08%
  51
  Patologie społeczne (np. alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie)
   
  20,87%
  53
  Bezrobocie
   
  24,02%
  61
  Brak oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży
   
  66,93%
  170
  Małe zaangażowanie społeczne mieszkańców
   
  34,65%
  88
  Emigracja młodych osób spowodowana brakiem perspektyw (odpływ kapitału społecznego)
   
  53,54%
  136
  Brak perspektyw dla młodych rodzin
   
  52,36%
  133
  Samotność osób starszych (brak form opieki)
   
  14,57%
  37
  Słaba współpraca i komunikacja między Urzędem Miasta a mieszkańcami
   
  29,13%
  74
  Inne, jakie?
   
  3,94%
  Wypełnienia: 254
 • 9. Które z problemów wymienionych w pytaniach 7 i 8 uważa Pan/Pani za najistotniejsze dla Jordanowa? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zły stan dróg i chodników
   
  5,52%
  29
  Brak oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży
   
  2,48%
  13
  Brak perspektyw dla młodych rodzin
   
  2,48%
  13
  Bezrobocie
   
  2,29%
  12
  bezrobocie
   
  1,71%
  9
  x
   
  1,52%
  8
  Małe zaangażowanie społeczne mieszkańców
   
  1,52%
  8
  brak perspektyw dla młodych rodzin
   
  1,52%
  8
  Brak integracji lokalnej społeczności
   
  1,33%
  7
  dzikie wysypiska
   
  1,14%
  6
  Zły stan dróg i chodników
   
  1,14%
  6
  zanieczyszczone powietrze
   
  1,14%
  6
  zaniedbane obiekty rekreacyjne i sportowe
   
  1,14%
  6
  brak oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży
   
  1,14%
  6
  niskie płace
   
  1,14%
  6
  patologie społeczne
   
  1,14%
  6
  Słaba współpraca i komunikacja między Urzędem Miasta a mieszkańcami
   
  0,95%
  5
  Wszystkie
   
  0,76%
  4
  zły stan chodników
   
  0,76%
  4
  nic
   
  0,57%
  3
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 256
 • 4 strona

 • 10. Jakim określeniem opisał(a)by Pan/Pani atmosferę społeczną w mieście?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Można zauważyć brak integracji mieszkańców, a co za tym idzie, chęci działania dla dobra wspólnego.
   
  34,80%
  87
  Mieszkańców charakteryzuje brak zaufania społecznego, stąd też niewiele wspólnych działań dochodzi do skutku.
   
  30,80%
  77
  Mieszkańcy identyfikują się ze swoim miastem, czują się wspólnotą i aktywnie uczestniczą w inicjatywach społecznych.
   
  4,00%
  10
  Mieszkańcy lubią swoje miasto i identyfikują się z nim, jednak nie są skłonni do angażowania się w życie (inicjatywy) społeczności.
   
  33,20%
  83
  Większość mieszkańców skupiona jest na pracy zarobkowej i życiu rodzinnym i pozostaje biernym obserwatorem życia społecznego.
   
  68,80%
  172
  Jakimi innymi słowami opisać można atmosferę społeczną w mieście?
   
  6,80%
  Wypełnienia: 250
 • 11. Czy, Pana/Pani zdaniem, mieszkańcy Jordanowa angażują się społecznie?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  0,80%
  2
  tak
   
  2,01%
  5
  raczej tak
   
  9,24%
  23
  w stopniu średnim
   
  43,78%
  109
  raczej nie
   
  33,73%
  84
  nie
   
  6,83%
  17
  niezdecydowanie nie
   
  3,61%
  9
  Wypełnienia: 249
 • 5 strona

 • 12. Jakie rodzaje działań dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta wydają się Pani/Panu adekwatne dla wzrostu przedsiębiorczości w Jordanowie?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  handel - Jarmarki Jordanowskie
   
  25,40%
  63
  wyroby z drewna
   
  23,39%
  58
  stworzenie inkubatora przedsiębiorczości, który wspierałby m.in. młodych w starcie
   
  72,58%
  180
  inne usługi - jakie?
   
  6,45%
  inne - jakie?
   
  8,87%
  Wypełnienia: 248
 • 13. Które miejsca miasta, Pana/Pani zdaniem, powinny w pierwszej kolejności ulec zmianie? *

  Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi i napisać w jednym zdaniu uzasadnienie wyboru.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  3 Maja (Mąkacz)
   
  9,38%
  Mickiewicza oraz Zacisze
   
  26,17%
  Babiogórska, Batalionów Chłopskich, Skotnica, Słoneczna (Strącze)
   
  10,94%
  Przykiec
   
  1,95%
  Banacha, Kolejowa, Jana Pawła II
   
  12,89%
  Przemysłowa, Rapaczówka, Spółdzielcza, Świętej Anny, Dziechciarza, Borowikowa
   
  7,42%
  Zagrody
   
  5,08%
  Różana, Rynek, Bł. Ks. Dańkowskiego
   
  21,88%
  Bloki przy ul. Słowackiego
   
  9,77%
  Osiedle Wrzosy
   
  16,02%
  Konopnickiej, Krasińskiego, Spytka Jordana (Duże Stawki), Komunalna
   
  8,20%
  Kopernika (Flakówka)
   
  4,30%
  Generała Maczka, Leśna, Sosnowa (Chrobacze)
   
  29,69%
  Piłsudskiego oraz tzw. Nawsie
   
  8,20%
  Zakopiańska
   
  5,08%
  Hajdówka, Nad Skawą
   
  3,91%
  Malejowska (Malejowa)
   
  8,59%
  Wypełnienia: 256
 • 14. Czy widzą Państwo potrzebę i są gotowi zaangażować swój czas w konsultacje społeczne – rozmowę z władzami miasta - na temat rozwoju miasta?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  14,68%
  37
  tak
   
  17,86%
  45
  raczej tak
   
  27,38%
  69
  w stopniu średnim
   
  27,38%
  69
  raczej nie
   
  7,94%
  20
  nie
   
  1,98%
  5
  zdecydowanie nie
   
  2,78%
  7
  Wypełnienia: 252
Komentarze

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz